Medievistična lingvistika I

Medievistična lingvistika I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Javor Briški Marija

- Jezikovnozgodovinska uvrstitev srednje visoke nemščine;
- pisava in izgovorjava samo- in soglasnikov srednjevisoko-nemških besedil;
- fonemski sistem srednje visoke nemščine in sprememba fonemov;
- morfološki sistem v srednji visoki nemščini in morfološke spremembe;
- izbrana poglavja iz skladnje;
- srednjevisokonemško besedišče in leksikalno-semantične spremembe;
- prevajanje izbranih srednjevisokonemških besedil v sodobni nemški jezik.

- Betten, Anne: Grundzüge der Prosasyntax (1987). Stilprägende Entwicklungen vom Althochdeutschen zum Neuhochdeutschen. Tübingen: Niemeyer, 199 str.
- Ehrismann, Otfrid (1995): Ehre und Mut, Âventiure und Minne: höfische Wortgeschichten aus dem Mittelalter. München: Beck, 275 str.
- Weddige, Hilkert (2003): Mittelhochdeutsch. Eine Einführung. München: Beck, 210 str.
- Donhauser, Karin/Fischer, Annette/Mecklenburg, Lars (2006): Moutons interaktive Einführung in die Historische Linguistik des Deutschen Berlin, New York: Walter de Gruyter (CD-ROM, Online, za Windows 98 in novejše programe).
Z drugo relevantno literaturo se slušatelji seznanijo na predavanjih.