Medjezikovno posredovanje in kultura 2: poljski jezik

Medjezikovno posredovanje in kultura 2: poljski jezik

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. Nowak Marta, izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia, lekt. Podržaj Tina

Predmet nadgrajuje na prvi stopnji razvita znanja, razumevanje, pisno in ustno rabo jezika.

Dve uri sta namenjeni spoznavanju besedil publicistične in administrativne zvrsti. Študentje berejo in analizirajo različna administrativna in publicistična besedila (poročilo, članek, recenzija, intervju, polemika, reklama ipd.) in ustvarjajo uporabna besedila administrativne strokovne zvrsti (npr. življenjepis, motivacijsko pismo, uradno pismo, prošnja, pritožba), seznanijo se tudi s posebnostmi poslovnega jezika in formalne zgradbe določene vrste besedil (ponudba, naročilo, pogodba ipd.). V govornih nastopih vadijo praktično izvedbo govorjenih besedil. Branje, poslušanje, analiziranje in pisanje besedil je komunikacijsko usmerjeno. Poudarek je na slovnični pravilnosti. Lektor uporablja besedila iz raznih virov in pripravlja individualno gradivo.

Dve uri sta namenjeni prevajanju publicističnih in zahtevnejših administrativnih besedil s ciljem usvojiti jezikovne in formalne prvine, tipične za ta besedila v poljščini, ter obvladati pravilno izbiro ustreznic v ciljnem jeziku. Predvideno je prevajanje v obe smeri – tako pisno kot tudi konsekutivno ustno. Del gradiva za pisni prevod tvorijo besedila umetnostne zvrsti, pri čemer je poudarek na jezikovni plati besedil, študent svoje teoretično znanje funkcijske zvrsti umetnostnih besedil in stratifikacije jezika aplicira na konkretna analizirana besedila. S tem se pripravlja na nadaljnjo strokovno delo z literarnimi besedili (magistrska naloga, prevod).

- Slovensko tolmačeslovje, ur. Vojko Gorjanc (2013). COBISS.SI-ID - 268349184
- A. Madeja, B. Morcinek, Polski mniej obcy. Podręcznik do nauki języka polskiego dla średnio zaawansowanych, Katowice 2007. COBISS.SI-ID - 164678403
- Š. Vintar, Prevajalske tehnologije, Ljubljana 2016. COBISS.SI-ID 287774464

Priporočena literatura
- Jopek-Bosiacka, A.: Przekład prawny i sądowy (2008).
- Lipiński, K.: Vademecum tłumacza (2000).
- Seretny A.: Kto czyta – nie błądzi. Podręcznik do nauki języka polskiego. Ćwiczenia rozwijające sprawność czytania.B2, C1 (2007).
- Seretny A.: Per aspera ad astra. Podręcznik do nauki języka polskiego. Ćwiczenia rozwijające sprawność czytania. C1 (2010).
- Krztoń J.: Słownictwo w pracy (2013).
- Zaśko-Zielińska M., Majewska-Tworek A., Piekot T.: Sztuka pisania. Przewodnik po tekstach użytkowych (2008).