Morfosintaksa 1

Morfosintaksa 1

Stopnja: 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: asist. Veselko Vita, prof. dr. Pihler Ciglič Barbara

Vsebina

- uvod v študij jezika, temeljni pojmi;
- uvod v morfosintakso španskega jezika, temeljni pojmi;
- pravopis, izgovorjava, naglaševanje in postavljanje grafičnega akcenta;
- razlikovanje med hiati in diftongi, delitev na zloge, deljenje besed;
- samostalniška besedna zveza: zgradba, vloge in raba; samostalnik (fleksija samostalnika), pridevnik (fleksija pridevnika; stopnjevanje); člen (raba določnega in nedoločnega člena, raba samostalniških besed brez člena)