Ontologija

Ontologija

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Zabel Blaž, izr. prof. dr. Strahovnik Vojko

Vsebina

Pojem ontologije in njeno mesto v filozofiji. Razmerje med ontologijo in metafiziko. Ontološka vprašanja in metode ontologije. Ontologija v povezavi in glede na druge filozofske discipline. Temeljni pojmi ontologije. Bit in bitnosti. Vrste bitnosti. Odnos: bit-bistvo, bistvo-pojav, vzrok-posledica, istovetnost-različnost, substanca-akcidenca, nujno-naključno itd. Stvar-proces-substanca-bistvo. Bit kot nerodovni pojem. Bit in nebit. Čas in prostor. Samozavedanje in bit.

Osnovno filozofsko vprašanje: odnos med bitjo in mišljenjem.

Ontologija kot filozofska disciplina, ki skuša bivajoče določiti v njegovi identiteti; identiteta bivajočega glede na dejanskost in glede na možnost.

O mnogoterem pomenu bivajočega. Odnos med bitjo in spoznanjem. Pojem kot sredstvo za dojemanje biti. Kategorije in kategorialno opredeljevanje in izrekanje bivajočega. Eksplikacija pojmov na področju filozofije. Najvišje bivajoče.

Ontologija v razvoju filozofske misli: izbrani avtorji in vprašanja. Meje ontologije in kritika ontologije. Ontologija in nihilizem.

Izbrana ontološka vprašanja oz. problemi (osebna identiteta, obstoj vrednot ipd.).