Opisna statistika

Opisna statistika

Stopnja: 1

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Komidar Luka, prof. dr. Podlesek Anja, Zaposleni/pogodbeni bodoči

Vsebina

Osnovni pojmi v statistiki in psihološkem merjenju (vrste spremenljivk, merske ravni, oznake). Vnos podatkov in pregled podatkov. Urejanje podatkov in frekvenčne porazdelitve. Osnovne oblike grafičnega in tabelaričnega prikazovanja rezultatov, standardi APA za prikaz rezultatov. Osnove verjetnostnega računa, nekatere verjetnostne porazdelitve (binomska, normalna). Deskriptivna univariatna statistika (srednje vrednosti in relativna števila, mere razpršenosti, oblika porazdelitve). Določanje položaja rezultata v skupini (percentilni rangi in percentili, z-vrednosti, transformacije rezultatov). Linearna korelacija in regresija. Različni korelacijski koeficienti.