Osnove sociološkega raziskovanja II

Osnove sociološkega raziskovanja II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kogovšek Tina

Študenti in študentke se bodo seznanili s ključnimi kvalitativnimi načini zbiranja podatkov in metodami za njihovo analizo (terensko delo, opazovanje z udeležbo, kvalitativni intervju, fokusne skupine, induktivno izpeljana teorija, analiza diskurza, študija primera, arhivski podatki/dokumenti, vizualne metode). Spoznali bodo cilje, logiko, prednosti in slabosti različnih kvalitativnih raziskovalnih pristopov ter se naučili uporabiti najprimernejšega za konkretni raziskovalni problem. Usposobili se bodo za načrtovanje in izvedbo kvalitativnih raziskav. Seznanili se bodo s specifičnimi zahtevami kvalitativne raziskave (etične dileme, potencialno visoka stopnja emocionalne stresnosti, raziskovalec kot merski instrument, stopnja vpletenosti raziskovalca v preučevano skupnost, odnosi na terenu). Spoznali bodo osnove primerjalnega raziskovanja.

• Burgess, R. G. (ur.) (1989). Field research: a sourcebook and field manual. Routledge, London, New York. Prosto dostopno na: https://ds.amu.edu.et/xmlui/bitstream/handle/123456789/3623/Field%20Res….
• Mesec, B. (1998): Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Visoka šola za socialno delo, Ljubljana. COBISS.SI-ID – 75849472
• Neuman, W. L. (2006): Social research methods: qualitative and quantitative approaches. Pearson, Boston. COBISS.SI-ID – 4540691
• Taylor, S. (2013): What is Discourse Analysis?. Bloomsbury, London, New York. https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/58753/978184966…

Obvezna literatura bo sproti ažurirana z novimi besedili, relevantnimi za vsebino predmeta.