Pedagoška praksa pri didaktiki slovenskega jezika

Pedagoška praksa pri didaktiki slovenskega jezika

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vogel Jerica

Vsebine se usvajajo dvodelno, v seminarju in na individualni strnjeni pedagoški praksi.

Študenti ob seminarskem delu aktivno spoznavajo različne možnosti za:
• uresničevanje ciljev sodobnega pouka prvega/maternega jezika ob izbranih vsebinah in z ustrezno metodo dela;
• uporabo in sestavo učnih načrtov, učnih gradiv za pouk slovenskega jezika, priročnikov ter IKT;
• uresničevanje učne diferenciacije pri pouku slovenskega jezika;
• prilagajanje vsebin in metod učencem s posebnimi potrebami;
• načine ustnega in pisnega preverjanja ter merila za ocenjevanje ob razčlembi in tvorjenju (govornem nastopanju, pisanju) neumetnostnih besedil; vrednotenje skupinskega ali projektnega dela in drugih alternativnih oblik dela;
• razvijanje jezikovne, narodne, medkulturne zavesti in splošnih etičnih načel;
• potek, načrtovanje in vodenje dela pri izbirnih predmetih ter v interesnih dejavnostih, ki jih lahko poučujejo/vodijo kot profesorji slovenščine.
• po začetku opravljanja pedagoške prakse sproti reflektirajo svoje izkušnje in jih ovrednotijo;
• po opravljenih izpitnih nastopih na šoli, kjer opravljajo pedagoško prakso, v seminarju zagovarjajo potek učne ure in skupaj s kolegi oblikujejo predloge za usvajanje snovi ob uporabi drugačne metode;
• spremljajo predstavitve izkušenj in izvedenih učnih ur drugih študentov ter jih kritično vrednotijo.

Med individualno prakso, kjer študentovo delo spremlja in usmerja izbrani učitelj mentor, profesor slovenščine na OŠ ali SŠ, v sodelovanju s fakultetnim učiteljem didaktike slovenskega jezika, študent izvaja:
• opazovanje in razčlenjevanje jezikovnega pouka ter aktivna udeležba pri pouku slovenskega jezika pod vodstvom učitelja mentorja,
• načrtovanje krajših intervencij in vključevanje v pouk,
• mini nastopi (npr. priprava na sprejemanje besedila z uvodno motivacijo in napovedjo oz. umestitvijo besedila ter navodili za dejavnosti med sprejemanjem; predstavitev neumetnostnega besedila, lahko tudi v igri vlog; pomenska in okoličanska razčlemba besedila …) in/ali celo urni nastopi pri mentorjevih urah;
• razčlenjevanje in dejavno sodelovanje pri načrtovanju ustnega in pisnega vrednotenja, tudi t. i. alternativnih oblik;
• dejavno sodelovanje pri načrtovanju in vodenju dela v interesnih dejavnostih;
• priprava in izvedba dveh samostojnih izpitnih nastopov, refleksija lastnega nastopa z učiteljem mentorjem.

• B. Krakar Vogel, J. Vogel, A. Žbogar: Dnevnik pedagoške prakse za študente (zadnja izdaja).
• B. Krakar Vogel, J. Vogel, A. Žbogar: Priročnik za učitelje mentorje na pedagoški praksi (zadnja izdaja).
• J. Vogel (2004): Preverjanje ciljev pouka slovenščine pri razčlembi izhodiščnega besedila na maturi. V: IVŠEK, Milena (ur.), ADAMIK-JÁSZÓ, Anna. Poučevanje materinščine - načrtovanje pouka ter preverjanje in ocenjevanje znanja : 3. mednarodni simpozij : 3rd international symposium, str. 164-176. 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
• J. Vogel (2002): Izhodišča sodobnega pouka slovenskega jezika v gimnaziji in novosti pri maturitetnem izpitu. V: Slovenski jezik, literatura in kultura v izobraževanju, str. 19–36. 39. SSJLK. Ljubljana.
• J. Vogel (2004): Razvijanje razumevanja in vrednotenja govorjenega besedila. V: Jezik in slovstvo, št. 2. Str. 37–56.
• Vogel, J. (2015): Modeli jezikovnega pouka Pri predmetu slovenščina od leta 1990 do danes. Jezik in slovstvo. 3/2015. 171–181.