Portugalski jezik 4

Portugalski jezik 4

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 45

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Müller Blažka

Ustno in pisno izražanje:
- razvijanje pravilnega in tekočega ustnega izražanja z ustreznim zahtevnejšim in poglobljenim besediščem in ustreznim registrom
- razvijanje pisnega izražanja v povezavi z vsakdanjimi temami in komunikacijskimi situacijami ter razvijanje sposobnosti pisanja besedil, ki opisujejo, pripovedujejo in izpostavljajo vzroke in posledice nekega dejstva in ustvarjajo hipotetične situacije (predstavitev argumentov, eseji, opisovanje in pripovedovanje)
Komunikacijske funkcije:
- argumentiranje in izbiranje elementov argumentiranja s pomočjo razvrščanja informacij
Pri razvijanju komunikacijske sposobnosti je poudarek na usvajanju in rabi novega besedišča in na sledečih slovničnih poglavjih:
- utrjevanje odvisnega govora
- razširjena raba pogojnih stavkov
- diskurzivni zaznamovalci

Dvojezični in enojezični portugalski slovarji.
Zbirka glagolskih spregatev.
Cunha, C.; Cintra, L. F. Lindley, Nova Gramática do Portugues Contemporâneo. Lisboa: Ediçoes Joao Sá da Costa, 1984.
Učbenik in delovni zvezek: Tavares, A., Portugues XXI 2, 3. Lisboa: Lidel, 2013.
Coimbra, I. & Coimbra, O. M. (2011), Gramática Ativa 1, 2, Lisboa: Lidel.
Lemos, H. Praticar Portugues – Nível Intermédio. Lisboa: Lidel, 2004.
Carmo, L. Olá Como Está? – Curso Intensivo de Língua Portuguesa. Lisboa: Lidel, 2004.
Rosa, L. Melo. Vamos Lá Continuar! Explicaçoes e Exercícios de Gramática. Lisboa: Lidel, 2003.
Estrela, E. et al. Saber Escrever Saber Falar: Um Guia Completo Para Usar Correctamente a Língua Portuguesa. Lisboa: Dom Quixote, 2003.
*O uporabi novejše literature bodo študenti seznanjeni pri urah. Literatura je dosegljiva v portugalski knjižnici FF