Predšolska pedagogika z družinsko vzgojo I

Predšolska pedagogika z družinsko vzgojo I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Hočevar Andreja, prof. dr. Kovač Šebart Mojca

- Metodologija raziskovanja družinske problematike.
- Opredelitve družine in obravnava različnih teoretskih konceptov, ki zadevajo družinsko problematiko. Družina in nadzorovanje skozi zgodovino. Koncepti otroštva in pomeni, ki jih otroštvu namenja družba.
- Modeli družinske vzgoje. Družina kot temeljno mesto socialne konstrukcije realnosti; vloga pomembnih Drugih pri otrokovi interiorizaciji sveta.
- Vrtci – vzgoja v vrtcu in doma.
- Konceptualne in sistemske rešitve institucionalne predšolske vzgoje v Sloveniji in v svetu.
- Kurikularna zasnova – načrtovani kurikulum, prikriti kurikulum, izvedbeni kurikulum.
- Koncepti ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v ustanovah predšolske vzgoje.

– deMause, L. (1998). The History of Child Abuse. The Journal of Psychohistory 25 (3), on line at: www.psychohistory.com/htm/p1x22htm, 1. 3. 2006.
– Hočevar, A., Kovač Šebart, M. (2012). Preschool education - some organizational and conceptual dilemmas. Pardubice: University of Pardubice.
– Kaga Y., Benett, J. in Moss, P. (2010). Caring and Learning Together: A cross-national study on the integration of the early childhood care and education within education. Paris: UNESCO.
– Marjanovič Umek, L., Fekonja, U., Kavčič, T. in Poljanšek, A. (ur.) (2002). Kakovost v vrtcih. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete v Ljubljani.
– Rener, T. idr. (ured.), Družine in družinsko življenje v Sloveniji. Koper: Založba Annales.
– Salecl, R. (1987). Družinska vzgoja in nadzorovanje skozi zgodovino. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, letnik 38, št. 3, str. 212–219.
– Šebart, M. (1997). Tradicionalno-korporativistični vzgojno-socializacijski model in oblikovanje libidinalne ekonomije Slovencev. Sodobna pedagogika, št. 3–4, str. 136–155 in št. 5–6, str. 264–275.
– Žižek S. (1987). Jezik, ideologija, Slovenci, Ljubljana: Delavska enotnost, str. 105–143 in 153–157.
Relevantne bibliografske enote dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu – skladno z dogovorom na začetku študijskega leta. / Relevant bibliography available in libraries and on the Internet – following the agreement at the start of the academic year.