Prevodno usmerjene besedilne kompetence v francoskem jeziku I

Prevodno usmerjene besedilne kompetence v francoskem jeziku I

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vaupot Sonia

Pri predmetu se študenti seznanijo z značilnostmi pisnega in govorjenega diskurza v francoskem jeziku na ravni oblike, funkcije, namena in ciljne publike. Predmet se osredotoča na retorične konvencije in jezikovne značilnosti izbranih žanrov. Študentje se seznanijo s strukturo različnih žanrov, z jezikom, ki se tipično uporablja v obravnavanih žanrih, ter primerjajo položaj bralca/poslušalca s položajem pisca/govorca. Študentje obravnavane koncepte prenesejo na tvorjenje besedil.

Amossy R., L’Argumentation dans le discours. Paris : Nathan Université 2006. COBISS.SI-ID - 37639266
Bally C., Traité de stylistique française. Geneve, Librairie de l'université, 1919-1921. COBISS.SI-ID – 17711714
Bellenger L., L'expression orale. Que sais-je ?, Paris : PUF, 1979 COBISS.SI-ID - 57572962
Calas Frédérique, Lec¸ons de stylistique, A. Colin, 2021. COBISS.SI-ID - 98874883
Calas Frédérique,/ Garric, Nathalie. Introduction a la pragmatique. Hachette supérieur, 2007. COBISS.SI-ID - 52328034
Mortureux, Marie-Françoise. La lexicologie entre langue et discours. A. Colin, 2008. COBISS.SI-ID - 41186402
Maingueneau Dominique. Initiation aux méthodes de l’analyse du discours. Paris, Hachette, 1987. COBISS.SI-ID - 33912930
Moirand Sophie, une grammaire des textes et des discours. Hachette, 1990. COBISS.SI-ID – 64327427
Seleskovitch, Danica / Lederer, Marianne. Interpréter pour traduire. Didier érudition,1984. COBISS.SI-ID - 15719522