Prozodične značilnosti angleškega jezika

Prozodične značilnosti angleškega jezika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Komar Smiljana

Študenti se seznanijo s prozodičnimi značilnostmi angleškega jezika. Podrobni obravnavi besednega naglasa (glavni in stranski naglas, naglaševanje zloženk) sledi predstavitev prozodičnih značilnosti vezanega govora (prilikovanje, elizija, šibke oblike funkcijskih besed, ritem in stavčno naglaševanje). Razlagi različnih modelov angleške intonacije in pristopov do vloge in pomena angleške stavčne intonacije sledi podroben opis delitve besedila na intonacijske enote, razlaga strukture intonacijske enote, mesta jedra v enoti in obravnava posameznih tonskih potekov. Z ozirom na naravo predmeta je v okviru predavanj veliko aktivnega dela študentov pri usvajanju obravnavanih prozodičnih značilnosti, s poudarkom na učenju ustrezne intonacije in tekočega branja. Nadaljuje se tudi delo na fonemski in fonetični transkripciji z upoštevanjem prvin vezanega govora.

Lecumberri, M. L. G., and J. A. Maidment. 2000. English Transcription Course. London: Arnold. Str.: 160. COBISS.SI-ID - 12081506
O'Connor, J. D., G. F. Arnold. 1985. Intonation of colloquial English, 2nd ed., Longman Group Ltd., Bristol, U.K. COBISS.SI-ID – 7129442
Wells, J.C. 2007. English Intonation. Cambridge: CUP. Str.: 276. COBISS.SI-ID – 37957474
Wells, J. C., 2000. Longman Pronunciation Dictionary, New ed., Harlow: Longman COBISS.SI-ID – 45012481