Psihologija učenja

Psihologija učenja

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 45

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Pirc Tina, prof. dr. Pečjak Sonja, Zaposleni/pogodbeni bodoči

Aplikacija osnovnih teorij učenja (behavioristične, kognitivno konstruktivistične in humanistične) v pedagoškopsihološko situacijo. Oblike šolskega učenja (psihomotorično, besedno, problemsko, …) in alternativne oblike učenja. Pomnjenje in pozabljanje: teorije pomnjenja; dejavniki pomnjenja in izboljšanje zapomnitve pri učenju ter uporaba teh znanj v pedagoško-psihološki situaciji. Kognitivne in metakognitivne sposobnosti za učenje; psihologija pismenosti in razvoj pismenosti. Samoregulacijsko učenje - SRU (opredelitev in teorije SRU - kognitivni in motivacijski dejavniki samoregulacijskega učenja; pristopi k razvijanju samoregulacije učenja; merjenje). Povezanost samoregulacijskega učenja in učne uspešnosti.
Učne strategije (sestavine, merjenje, oblikovanje) v povezavi z učno uspešnostjo. Transfer učenja (tradicionalno in sodobno pojmovanje transfera), programi za spodbujanje transfera. Učna motivacija: motivacijske teorije in šolsko učenje; sestavine učne motivacije (komponente pričakovanj, vrednostne komponente in afektivne komponente) v povezavi z učno uspešnostjo; načini motiviranja učencev; učna samopodoba. Dejavniki učenja: klasifikacija dejavnikov učenja (notranji: fiziološki in psihološki, zunanji – fizikalni in socialni), povezanost dejavnikov z učno uspešnostjo. Učna (ne)uspešnost: klasifikacije in dejavniki učne neuspešnosti.

- Donker, A. S., De Boer, H., Kostons, D., van Ewijk, C. D., Van der Werf, M. P. C. (2014). Effectiveness of learning strategy instruction on academic performance: A meta-analysis. Educational Research Review, 11, 1-26. https://www-sciencedirect-com.nukweb.nuk.uni-lj.si/science/article/pii/…
- Marentič-Požarnik, B. (2018). Psihologija učenja in pouka. Ljubljana: DZS. (str. 7-88, 97-106, 119-133, 151-219) COBISS ID: 294765056
- Pečjak, S. in Gradišar, A. (2012). Bralne učne strategije. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo (str. 9-37, 74-97, 274-362) COBISS.SI-ID - 262381056
- Puklek Levpušček, M. in Zupančič, M. (2009). Osebnostni, motivacijski in socialni dejavniki učne uspešnosti. Ljubljana: Filozofska fakulteta, str. 25-68, 93-129. COBISS.SI-ID - 247659008
- Schwinger, M., Steinmayr, R. in Spinath, B. (2009). How do motivational regulation strategies affect achievement: Mediated by effort management and moderated by intelligence. Learning and Individual Differences, 19(4), 621-627. https://www-sciencedirect-com.nukweb.nuk.uni-lj.si/science/article/pii/…