Psihopatologija in socialna patologija

Psihopatologija in socialna patologija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 50

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 10

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. Bračič Mark Floyd, prof. dr. Pregelj Peter, prof. dr. Žvelc Gregor

Splošna psihopatologija:
prepoznavanje in razvrščanje psihopatoloških fenomenov, združevanje psihopatoloških fenomenov v sindrome.

Specialna psihopatologija:
prepoznavanje psihičnih motenj, njihovo razvrščanje glede na mednarodno klasifikacijo bolezni 10. revizija, poznavanje epidemiologije, osnov patofiziologije, in okvirno poznavanje metod zdravljenja psihičnih motenj.

Socialna patologija:
uvod v razumevanje odklonskosti; norme, vrednote in družbena praksa; odklonskost in nadzorovanje; formalno in neformalno nadzorovanje; normalnost in kritike normalnosti; moralni in znanstveni model razumevanja odklonskosti; odklonski pojavi kot individulni in kot družbeni pojavi; analiza uradnih statističnih podatkov o odklonskih pojavih in pravila njihovega interpretiranja; etiološke teorije odklonskosti: psihološke in sociološke teorije; oblike družbene reakcije na odklonskost; kaznovanje, terapevtsko obravnavanje, preventiva, skupnostne usmeritve; institucionalizacija in dezinstitucionalizacija obravnavanja.

- Brake, M. (1984). Sociologija mladinske kulture in mladinskih subkultur. Ljubljana: ZSMS. (str. 1-74) COBISS.SI-ID - 12977921
- Dekleva, B. (2000). Šola, mladi in nasilje. V A. Šelih (ur.), Prestopniško in odklonsko vedenje mladih: vzroki, pojavi, odzivanje (str. 137-149). Ljubljana: Bonex. COBISS.SI-ID - 108564992
- Boyle, M. in Johnstone, L. (2020). A Straight Talking Introduction to the Power Threat Meaning Framework: An alternative to psychiatric diagnosis. PCCS Books.
- Dekleva, B. in Razpotnik, Š. (ur.) (2002). Čefurji so bili rojeni tu. Ljubljana: PeF in IK. (str. 17-75) COBISS.SI-ID - 120821248
- Dekleva, B. in Sande, M. (1999). Ekstazi in plesne droge. Ljubljana: DRPPD in Pef. (str. 10-23 in 168-174). COBISS.SI-ID - 100169216
- Dragoš, S. in Leskošek, V. (2003). Družbena neenakost in socialni kapital. Ljubljana: Mirovni inštitut (str. 1-67). COBISS.SI-ID – 122501120 http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-B2Z5EMPS
- Šedivy, N., Diego, D. L., Poštuvan, V. in Žvelc, G. (2020). Suicidal behaviour and quality of life in Slovene prisons. The journal of forensic psychiatry & psychology, 1-15. https://www-tandfonline-com.nukweb.nuk.uni-lj.si/doi/full/10.1080/14789…
- Milčinski, L. (1993). Psihiatrično izrazje. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Psihiatrična klinika Ljubljana. COBISS.SI-ID - 34126848
- Kališnik, M. (ur.) (2002). Slovenski medicinski slovar. Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za Slovenski jezik Frana Ramovša Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, Zdravniška zbornica Slovenije. COBISS.SI-ID - 121632768
- Razpotnik, Š. (2006). Izziv socialni pedagogiki: biti glasnica družbenega obrobja. V Sande, M. in drugi (ur.), Socialna pedagogika: strokovni koncepti stroke (str. 23-36). Ljubljana: Pedagoška fakulteta. COBISS.SI-ID - 229221376
- The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders. (1992). Geneva: World Helth Organisation. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/37958/9241544228_eng.p…
- Pregelj, P (ur.), Kores-Plesničar, B (ur.), Tomori, M (ur.), Zalar, B (ur.), Ziherl, S (ur.). Psihiatrija. 1. izd. Ljubljana: Psihiatrična klinika, 2013. COBISS.SI-ID - 266712320