Psihosocialni odnosi v šoli

Psihosocialni odnosi v šoli

Stopnja: 2

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 45

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Pirc Tina, prof. dr. Pečjak Sonja, prof. dr. Peklaj Cirila

• Kakovostno učno okolje: preučevanje, naloge psihologa (delo z učiteljem, posameznimi učenci, skupinami učencev, na nivoju šole), celostni integrirani tristopenjski preventivni modeli, pripomočki za sistematično presejanje za podporo pozitivnemu vedenju.
• Šolska prilagojenost in šolska kultura (značilnosti, vrste, spreminjanje šolske kulture).
• Razred/oddelek in njegove značilnosti: skupinski cilji, razredne norme, razredne strukture, kohezivnost razreda.
• Medosebni odnosi med učiteljem in učenci: teorije, preučevanje (zaznavanje učencev, zaznavanje učiteljev, opazovanje), vpliv na delo v razredu, Piantov model medosebnih odnosov.
• Značilnosti učitelja: demografske, osebnostne značilnosti, učiteljeva prepričanja in pričakovanja, reprezentacijski modeli odnosov.
• Interakcija v razredu: učiteljevo vodenje razreda, stili vodenja, strategije vodenja razreda (proaktivne, preventivne, kurativne - intervencije za spreminjanje neustreznega vedenja učencev), verbalna komunikacija (veščine oddajanja, sprejemanja sporočil, reševanja problemov), neverbalna komunikacija (različni vidiki in vpliv na učence).
• Značilnosti učencev: demografske značilnosti, socialna kompetentnost in socialne veščine, primanjkljaji na področju socialne kompetentnosti, merjenje in razvijanje socialne kompetentnosti pri učencih.
• Odnosi med učenci: vrste (prijateljstvo, sprejetost, medvrstniško nasilje), ugotavljanje, razvijanje socialnih veščin.
• Šola in starši: vpliv družinskega okolja na učenca, sodelovanje med šolo in starši, vloga psihologa.

- Peklaj, C. in Pečjak , S. (2020). Psihosocialni odnosi v šoli. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete v Ljubljani. COBISS.SI-ID - 35158531
- Wubbels, T., den Brok, P., van Tartwijk, J. in Levy, J. (2012). Introduction to interpersonal relationships in education. V T. Wubbels, P. den Brok, J. van Tartwijk in J. Levy (ured). Interpersonal relationships in education: An overview of contemporary research (str. 19- 36). Rotterdam: Sense Publishers. https://link.springer.com/book/10.1007/978-94-6091-939-8
- Lane, K. L., Menzies, H. M., Oakes, W.P., Kalberg, J.R. (2012). Systematic screening of behaviour to support instruction: From preschool to high school. New York: The Guilford Press (str. 1-12, 94-169). COBISS.SI-ID - 50687074
- Pečjak, S., Pirc, T. in Košir, K. (2021). Medvrstniško nasilje v šoli. 2. razširjena in dopolnjena izdaja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. COBISS.SI-ID - 49009155