Slovenska zgodovina v zgodnjem novem veku

Slovenska zgodovina v zgodnjem novem veku

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Jerše Sašo

Monarhično-stanovski dualizem; vojne in zaokrožitev habsburške dedne posesti; politična razdelitev slovenskega etničnega ozemlja od 15. do 18. stoletja; demografska gibanja od srede 15. do srede 18. stoletja; gospodarski razvoj v 15. in 16. stoletju; turški vpadi v 15. stoletju; kolonizacija Uskokov; razvoj vojaške organizacije in povezovanje notranjeavstrijskih dežel; mesta in meščanstvo; položaj podložnika in kmečki upori; cerkvene in duhovne razmere od ustanovitve ljubljanske škofije do začetkov reformacije; protestantizem do prve slovenske knjige in prevoda Biblije; deželno knežja protireformacija in katoliška obnova; konfesionalni absolutizem; turški vpadi v Prekmurje v 17. stoletju; avstrijsko- beneška vojna; gospodarska kriza 17. stoletja; razslojevanje kmečkega prebivalstva, značilnosti zemljiškega gospostva v 17. in 18. stoletju; kmečki upori v 17. in začetku 18. stoletja; spremembe v strukturi plemstva; porast praznoverja in čarovništvo; kulturni razcvet v drugi polovici 17. stoletja in višek baroka; vloga Trsta; uveljavitev pravnega absolutizma; gospodarski razvoj v prvi polovici 18. stoletja; Terezijanske reforme in njihov pomen.

Temeljna dela
Peter Štih, Vasko Simoniti, Na stičišču svetov: slovenska zgodovina od prazgodovinskih kultur do konca 18.stoletja. Ljubljana 2010, str. 198-341,COBISS.SI - ID – 251747584
Igor Grdina idr. (ur.), Slovenski zgodovinski atlas. Ljubljana 2011, str. 59-137 COBISS.SI-ID - 256791808
Sergij Vilfan, Pravna zgodovina Slovencev. Ljubljana 1996, str. 277-396. COBISS.SI-ID – 63725824
Lilijana Žnidaršič Golec, Cerkvene ustanove in službe v zgodnjem novem veku na Slovenskem. Škofovstvo, arhidiakonatstvo, župništvo. Ljubljana 2015 COBISS.SI-ID - 278336000

Razprave
- Andrej Nared, Privilegij kranjskega plemstva iz leta 1338 – temelj stanovsko monarhičnega dualizma. V: Med Srednjo Evropo in Sredozemljem. Vojetov zbornik. Ur.: Sašo Jerše. Ljubljana 2006, str. 3–31 ID - 230752256
- Sergej Vilfan, Država in dežele od 13. do 18.stoletja. V: Slovenci in država. Ljubljana 1995, str 47–60 ID - 55255808
- Ignacij Voje, Vplivi osmanskega imperija na slovenske dežele v 15. in 16.stoletju. Zgodovinski časopis, 30, 1976, 1–2, str. 3–21 ID - 4293634
- Sašo Jerše, Vera, upanje, oblast. O notrajeavstrijskem političnem imaginariju v času verskih vrenj. V: Vera in hotenja. Študije o Primožu Trubarju in njegovem času. Uredil Sašo Jerše. Ljubljana 2009, str. 67-103 ID - 247406336
- Igor Grdina, Reformacijski tokovi na Slovenskem. Zgodovinski časopis, 2007, 61, št.1/2, str.59–74 ID - 4293634
- Primož Simoniti, Kulturnozgodovinski pomen renesančnega humanizma pri Slovencih. V: Med humanisti in starimi knjigami. Ljubljana 2007, str. 7–21 ID - 233597696
- Vasko Simoniti, O vojni, množični smrti, domovini, njenih junakih in mitu kot “strašnem opozorilu” (vpliv obdobja turških bojev na oblikovanje nekaterih slovenskih mitov). V: Množične smrti na Slovenskem. Uredila: Stane Granda in Barbara Šatej. Ljubljana 1999, str. 95-110 ID - 100290304
- Vasko Simoniti, Hvalnica ali prezir.Odnos do kmeta podložnika v zgodnjem novem veku.V: Pogledi na tolminski punt in čas ob prelomu stoletja. .Nova Gorica, Ljubljana 2014, str. 5-37 COBISS.SI-ID – 276455168
- Marko Štuhec, O kranjskem plemstvu v času Almanachovega delovanja na Kranjskem. V: Almanach in slikarstvo druge polovice 17. stoletja na Kranjskem. Ur. Barbara Murovec idr. Ljubljana, 2005, str. 97-121 COBISS.SI-ID - 222479616
Priporočljiva literatura
SKRIPTA B. Vache, W. Pohl, K. Vocelka, Habsburžani: zgodovina evropske dinastije. Ljubljana 1994 (poglavja 2–7, str. 61–314)
E 987
Andrej Nared, Dežela – knez – stanovi: oblikovanje kranjskih deželnih stanov in zborov do leta 1518. (Thesaurus memoriae, Dissertationes, 7). ZRC, SAZU. Ljubljana 2009
E 1359/7
Vasko Simoniti, Vojaška organizacija na Slovenskem v 16.stoletju. Ljubljana 1991
D 5420
Maja Žvanut, Od viteza do gospoda. Ljubljana 1994
D 5703
Bogo Grafenauer, Boj za staro pravdo v 15. in 16.stoletju. Ljubljana 1974
C 3654
Primož Simoniti, Humanizem na Slovenskem in slovenski humanisti do srede 16.stoletja. Ljubljana 1979
D 2002
Mirko Rupel, Primož Trubar. Življenje in delo. Ljubljana 1962
D 3334
Jože Mlinarič, Studeniški dominikanski samostan: ok. 1245–1782. Celje 2005
Darko Darovec, Davki nam pijejo kri. Gospodarstvo severozahodne Istre v novem veku v luči beneške davčne politike. Koper 2004
F 435/5