Slovensko-francosko prevajanje IV

Slovensko-francosko prevajanje IV

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vaupot Sonia

Pri seminarju Slovensko-francosko prevajanje se študentje prvic seznanijo s prevajanjem iz slovenšcine v francošcino; poglabljajo osnovne prevajalske strategije pri delu z besedili, ki vsebujejo zapletenejše skladenjske in pomenske strukture. Pouk se osredotoca na povecevanje sposobnosti razumevanja besedila tako v slovenšcini kot v francošcini, predvsem v primerih skladenjske kompleksnosti in dvoumnosti, metaforicnega pomena, analogij, kulturnih in zgodovinskih referenc, pri tem da se študent v tretjem letniku srecuje s splošnimi besedili, ki pa jih zaznamuje pripadnost doloceni zvrsti. Poudarek leži na doslednem prenašanju denotacije, konotacije, posebej pa se izpostavljata vezljivostna oz. kolokacijska in slogovna sestavina pomena, ki obe predstavljata pogost vir napak pri prevajanju v in iz tujega jezik. Delo pri seminarju je usmerjeno k spodbujanju obcutljivosti za zvrst in sobesedilo besedila; poudarja se pomembnost tipa besedila kot tudi pricakovanja in zahteve ciljne publike, ki dolocajo nacin in strategijo prevajanja. Prakticno delo z besedili spremlja obravnava izbranih poglavij iz francosko-slovenske protistavne analize, pri cemer gre posebej poudariti prevajalsko relevantno obravnavno sintagmatike in slogovnega pomena.

Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV, 1991. Ljubljana: DZS. COBISS.SI-ID – 5680645
Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, Pariz: Dictionnaire Le Robert, 2013. COBISS.SI-ID – 62307938
Trésor de la langue française informatisé (http://atilf.atilf.fr/
Grad A. 1990. Francosko-slovenski moderni slovar, Ljubljana : DZS. COBISS.SI-ID – 231133696
Jesenik V., Dembskij N. 2001. Slovensko-francoski slovar, Ljubljana : DZS COBISS.SI-ID - 110677504

Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki, pa tudi slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji in drugi dvojezični slovarji.