Slovensko-italijansko prevajanje IV

Slovensko-italijansko prevajanje IV

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Paolucci Sandro, lekt. dr. Umer Kljun Jerneja

Pri predmetu Slovensko-italijansko prevajanje IV se študentje prvic poglobljeno seznanijo s prevajanjem iz slovenšcine v italijanšcino; poglabljajo osnovne prevajalske strategije pri delu z besedili, ki vsebujejo zapletenejše skladenjske in pomenske strukture. Spoznajo tudi uporabo specializiranih slovarjev, nadaljuje se tudi delo s paralelnimi besedili. Pouk se osredotoca na povecevanje sposobnosti razumevanja besedila tako v slovenšcini kot v italijanšcini, predvsem v primerih skladenjske kompleksnosti in dvoumnosti, metaforicnega pomena, analogij, kulturnih in zgodovinskih referenc, pri tem da se študent v tretjem letniku še vedno srecuje s splošnimi besedili, ki pa jih zaznamuje pripadnost doloceni zvrsti. Poudarek leži na doslednem prenašanju denotacije, konotacije, posebej pa se izpostavljata vezljivostna oz. kolokacijska in slogovna sestavina pomena, ki obe predstavljata pogost vir napak pri prevajanju v in iz tujega jezik. Delo pri predmetu je usmerjeno k spodbujanju obcutljivosti za zvrst in sobesedilo besedila; poudarja se pomembnost tipa besedila kot tudi pricakovanja in zahteve ciljne publike, ki dolocajo nacin in strategijo prevajanja. Prakticno delo z besedili spremlja obravnava izbranih poglavij iz italijansko-slovenske protistavne analize, pri cemer gre posebej poudariti prevajalsko relevantno obravnavno sintagmatike in slogovnega pomena.

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:

1.    Bajec, A. et al., ur. (1970-1991) Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS. COBISS.SI-ID – 5680645  
2.    Enojezični italijanski slovar; študent lahko izbira med slovarji večjih italijanskih založb: Zanichelli, Garzanti itd. 
3.    Šlenc, S. (1997) Veliki italijansko-slovenski slovar. Ljubljana: DZS. COBISS.SI-ID – 3002398 
4.    Šlenc, S. (2006) Veliki slovensko-italijanski slovar. Ljubljana: DZS. COBISS.SI-ID - 225272832 

Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki, pa tudi slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, italijansko-angleški, italijansko-nemški in drugi dvojezični slovarji.