Slovnica portugalskega jezika 1

Slovnica portugalskega jezika 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Müller Blažka

- uvod v študij jezika, temeljni pojmi;
- uvod v morfosintakso portugalskega jezika, temeljni pojmi;
- uvod v fonetiko in fonologijo jezika, temeljni pojmi;
- pravopis, izgovorjava, naglaševanje in postavljanje grafičnega akcenta;
- razlikovanje med hiati in diftongi, delitev na zloge, deljenje besed;
- - samostalniška besedna zveza: zgradba, vloge in raba; samostalnik (fleksija samostalnika), pridevnik (fleksija pridevnika; stopnjevanje); člen (raba določnega in nedoločnega člena, raba samostalniških besed brez člena); zaimek (osebni, povratni, svojilni, kazalni, nedoločni, vprašalni).

Gramática do Portugues, Fundaçao Calouste Gulbenkian, 2013. Izbrana poglavja.
Cunha, Celso – Cintra, Luís F. Lindley: Nova Gramática do Portugues Contemporâneo. Ediçoes Joao Sá da Costa, Lisboa, 1984.
Mateus, M.H. Mira; Brito, A.M.; Duarte, I.; Faria, I. Hub. Gramática da Língua Portuguesa. Lisboa: Editorial Caminho, SA, 2003.

Markič, Jasmina & Correia, Clara Nunes (2013) (ed.): Descriçoes e Contrastes - Tópicos de Gramática Portuguesa com Exemplos Contrastivos Eslovenos/Opisi in primerjave. Poglavja iz slovnice portugalskega jezika s kontrastivnimi ponazoritvami v slovenščini. Ljubljana. Znanstvena založba FF UL.
Villalva, Alina: Morfologia do portugues. Lisboa: Universidade Aberta, 2008
Neves, M. H. de Moura, Gramática e Texto, Contexto, Sao Paulo 2006. Izbrana poglavja.

Strokovna literatura se sproti dopolnjuje z novejšimi izdajami.