Sociologija mladosti in mladostništva

Sociologija mladosti in mladostništva

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kos Živa

Predmet analizira različne konceptualizacije mladosti in mladostništva in pokaže, kako različne zastavitve, vpisane v socialno zgodovinske pogoje prostora in časa, proizvajajo možnosti in meje sociološkega raziskovanja mladih in mladostništva in njihove pozicije v različnih družbenih poljih. Razumevanje družbenih pogojev mladosti in mladostništva se zgodovinsko vpisuje v materialne pogoje, strukture in prakse, ki se med drugim producirajo in reproducirajo tudi v spoprijemih različnih vednosti (biologije, psihologije, prava, …) in vplivajo na formacijo in racionalnost delovanja družbenih institucij (med drugim tudi šole).
V odnosu do arbitrarne in heterogene kategorije mladosti in mladostništva se oblikujejo različna družbena pričakovanja, načini vključevanja in izključevanja, mehanizmi vodenja in upravljanja posameznic in posameznikov, kar predmet tematizira na osišču kompleksne družbene, kulturne, politične in ekonomske dinamike – posebej v razmerju s poljem edukacije.
Predmet na omenjenem ozadju problematizira mladost in mladostništvo v času in prostoru v luči razmerij moči in spoprijemov za objektivacijo in subjektivacijo kategorije mladih kot družbenih akterk in akterjev v različnih družbenih poljih:
1.) S formiranjem identitet mladih (zaznavanjem telesa in seksualnosti, individualizma, subkultur, …).
2.) S formiranjem dispozicij (v družini in vzgoji in izobraževanju).
3.) S pričakovanim družbenim doprinosom mladih in dostopom do družbenih pozicij (npr. v polju dela, prostega časa, politične in civilne participacije ...).

Izbrana poglavja iz:
• - Understanding (str. 607–626)
- Those were the days (str. 427–440)
• Foucault, M. (2007): Življenje in prakse svobode. Ljubljana: Založba ZRC. COBISS.SI-ID - 239927040
- Tehnike sebstva (str. 260–290)
• Gillis, J. R. (1999). Mladina in zgodovina: tradicije in spremembe v evropskih starostnih odnosih od 1770 do danes. Šentilj: Aristej. COBISS.SI-ID - 44839681
- Ule, M.: Stoletje mladine: značilnosti mladosti in mladine (str. 238–295)
• - Neo-Liberal capitalism, education, and work (str. 61–96)
• Naterer, A., Lavrič, M, Klanjšek, R., et al. (2019). Slovenska mladina 2018/2019. Zagreb: Friedrich-Ebert-Stiftung. COBISS.SI-ID – 24499976
• Rener, T., Ule, M. (2001): Dekonstrukcija mladine, ponikanje scen in provincializem v devetdesetih. Annales, 2(26), str. 477–484. COBISS.SI-ID – 459475
• - Mladi med omejitvami in izbiro (str. 63–96)

Redno spremljanje aktualnih prispevkov v domačih in tujih socioloških revijah, časopisih in spletnih straneh.
Seznam obvezne študijske literature in seminarske literature se vsako študijsko leto posodablja in objavlja v informacijskem sistemu fakultete.