Španska skladnja

Španska skladnja

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Pihler Ciglič Barbara

Vsebina

Osnovna skladenjska razmerja v španskem jeziku. Struktura besedil in odnosi med besedilnimi parametri. Bistvo in zakonitosti zgradbe španske povedi/stavka tako z vidika jezikovnega sistema (glasoslovni, morfološki, semantični, leksikalni /besedotvorni) kakor tudi ob pragmatično-komunikativnih, stilističnih in besediloslovnih implikacijah.
Tematski sklopi: Tipologija stavkov: enostavčne, večstavčne povedi. Stavčni členi v enostavčnih povedih. Zveze stavkov: soredje, priredje, podredje. Vrste priredij in podredij.