Španski jezik 1

Španski jezik 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 45

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Šifrar Kalan Marjana, lekt. dr. Rodriguez Diaz del Real Alejandro

- razumevanje pisnih in govornih besedil o vsakdanjih temah, vzetih iz različnih medijev in literature
- razvijanje pravilnega in tekočega ustnega izražanja z ustreznim besediščem in registrom predvsem o vsakdanjih in aktualnih temah (pripovedovanje, opisovanje)
- razvijanje pisnega izražanja v povezavi z vsakdanjimi temami in komunikacijskimi situacijami (C.V., spisi z namenom pripovedovanja, opisovanja)

Pri razvijanju komunikacijske sposobnosti je poudarek na usvajanju in rabi novega besedišča in na sledečih slovničnih poglavjih:
- glagolski naklon: indicativo, subjuntivo (najpogostejše rabe), imperativo
- glagolski časi: tvorba in raba enostavnih in sestavljenih časov
- opozicija ser / estar / haber (najpogostejše rabe)
- glagolske perifraze z nedoločnikom in gerundijem

Dvojezični in enojezični španski slovarji. / Spanish bilingual and monolingual dictionaries.
Zbirka glagolskih spregatev. / Verb conjugation tables.
ALONSO RAYA, R.; CASTANEDA CASTRO, A.; MARTÍNEZ GILA, P.; MIQUEL LÓPEZ, L.; ORTEGA
OLIVARES, J.; RUIZ CAMPILLO, J. P.: Gramática básica del estudiante de espanol. Barcelona: Difusión, 2011.
ARAGONÉS, L.; PALENCIA, R.: Gramática de uso del espanol C1-C2. Madrid: SM, 2010.
GÓMEZ TORREGO, L.: Gramática didáctica del espanol. Madrid: SM. 2011.
MORENO GARCÍA, C.: Curso superior de espanol. Salamanca: Ediciones Colegio de Espana, 1997.
MARKIČ, J.; PIHLER, B.; RODRÍGUEZ DÍAZ DEL REAL, A.; SANTIAGO ALONSO, G. M.; ŠIFRAR
KALAN, M.: El verbo en espanol. Ejercicios prácticos. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za romanske jezike in književnosti, 2008.
RAE: Ortografía de la lengua espanola. Madrid: Espasa, 2010.
GRAS MANZANO, P.; SANTIAGO BARRIENDOS, M.; YÚFERA GÓMEZ, I.: Destino Erasmus 2. Madrid:
SGEL, 2008.
Učbenik in delovni zvezek Abanico, Barcelona: Difusión.*

*O uporabi novejše literature bodo študenti seznanjeni pri urah.
Literatura je dosegljiva v španski knjižnici FF in v Inštitutu Cervantes.