Sporazumevanje v hrvaškem in srbskem jeziku 4

Sporazumevanje v hrvaškem in srbskem jeziku 4

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Balažic Bulc Tatjana, lekt. Milenković Tijana

Vsebina

Razvijanje sporazumevalnih spretnosti: slušno in bralno razumevanje (daljša avtentična besedila), pisno izražanje (analiza delov spisa), ustno izražanje (dialogi v parih, diskusija); spoznavanje in utrjevanje kompleksnejših slovničnih struktur; utrjevanje skladenjske analize govorjenih in zapisanih besedil; razvijanje in utrjevanje pravopisnih kompetenc; utrjevanje jezikovnih kompetenc, razvijanje leksikalne kompetence; raba jezikovnih priročnikov in IKT; spoznavanje medkulturnih značilnosti. Teme: zdrava prehrana, klimatske spremembe, tehnika in tehnologija, izobraževanje, medosebni odnosi itd.