Sporazumevanje v hrvaškem in srbskem jeziku 5

Sporazumevanje v hrvaškem in srbskem jeziku 5

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Balažic Bulc Tatjana

Vsebina

Predmet teoretično temelji na hrvaškem jezikovnem standardu; srbski, bosanski in črnogorski jezikovni standard so predstavljeni informativno.

Nadgradnja znanj usvojenih v prvih dveh letnikih s kontrastivno analizo; razvijanje sporazumevalnih spretnosti na visoki ravni: slušno in bralno razumevanje (daljša avtentična besedila), pisno izražanje (poročanje, primerjanje, argumentiranje, kritika itd.), ustno izražanje (izražanje mnenja, predstavitev problema itd.); priprava študentov na analizo govorjenih in zapisanih besedil; utrjevanje pravopisnih kompetenc; razvijanje leksikalne kompetence s poudarkom na jeziku stroke; razvijanje in utrjevanje argumentativnega diskurza; spoznavanje medkulturnih značilnosti; prevajanje. Teme: kulturna dediščina, ekologija in trajnostni razvoj, gensko spremenjena hrana, potrošniška družba, človekove pravice, adrenalinski športi itd.