Stališča, socialne kognicije in reprezentacije

Stališča, socialne kognicije in reprezentacije

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. ddr. Rus Velko

Predmetne, metodološke, zgodovinsko razvojne in paradigmatske značilnosti sodobne »socialne psihologije« kot kontekst za pridobivanje posebnejših temeljnih znanj v zvezi s stališči in sorodnimi pojmi, s socialno vrednotnimi orientacijami, s socialnimi reprezentacijami in komunikacijo, z diskurzom, s socialno kognicijo, z napovedovenjem vedenja, z osebnimi, osebnostnimi, »self«, skupinskimi, komunikacijskimi, socializacijskimi, kulturnimi in societalnimi dejavniki njihovega nastajanja in spreminjanja ter z empirično metodologijo njihovega raziskovanja, ki zajema metodologijo ugotavljanja in merjenja stališč, socialnih reprezentacij, socialnega znanja in sorodnih pojmov, različne socio-kognitivne pristope, analizo vsebine in konteksta ter različne (kvazi)eksperimentalne načrte za študij sprememb stališč in sorodnih pojmov.

Iz virov so izbrane samo določene strani, število strani je v celoti omejeno na sprejemljiv obseg. Opcija »poglavje po izboru« pomeni, da vir ni obvezen in da študent/ka po lastnem izboru izbere eno od poglavij. Obstaja poseben seznam zelo omejenega števila strani iz dveh del avtorja V. S. Rusa. Obstaja seznam približno 110 neobveznih del, z izbranimi stranmi, ki so na voljo študentom, ki jih tematika posebej zanima.
Only very limited pages are chosen from the literature, they do not go across the acceptable number of pages. Option »chapter by own choice« means that the source is not obvious and that student chooses one of the chapters according to its own choice. Particular list with very restricted number of pages from the side of the author V. S. Rus also exists. There is also the list with about 110 nonobvious references, with chosen pages, being on disposition to the students, especially interested in particular field.

+ Augoustinos, M. & Walker, I. (1996): Social Cognition. London: Sage (str. 288 -312 (»The social psychological study of ideology«).
+ Breakwell, G. M., Foot, H. in Gilmour, R. (ur.) (1988). Doing Social Psychology (laboratory and field exercises). The British Psychological Society; (izbrana poglavja: str. 3 – 22 (»Questionnaire design«); str. 44 65 (»Attitude measurement«).
+ Cantor, N. in Mischel, W. (1979). Prototypes in person perception. V L. Berkowitz (ur.), Advances in Experimental Social Psychology (str. 3-52). New York: Academic Press.
+ Cranach, von, M. (1992): Multi – level organisation of knowledge and action – An integration of complexity. V von M. Cranach, W. Doise & G. Mugny: Social representations and the social bases of knowledge (str. 10 – 22). New York, Toronto, Bern.
+ Fairweather, G. W. & Davidson, W. S. (1986). An introduction to community experimentation. New York: McGraw-Hill Book Company; poglavje po izboru. Str. 120 – 146 (»Measurement in field settings«).
+ Fiske, S. T. & Taylor, S. E. ( 1991): Social cognition. New York: McGraw – Hill, Inc., str. 262 – 506 (Cognitive approaches to attitudes«).
+ Heiman, G. A. (1995). Research methods in psychology. Boston: Houghton Mifflin Company. Str. 132 – 137 (»Selecting and controlling the independent variable«).
+ Himmelweit, H. & Gaskell, G. (1990, eds.). Societal Psychology. London; str. 9 – 13 (»Introduction (to societal psychology)«.
+ Hogg, M. A. in Vaughan, G. M. (1999/ 2nd ed.). Social Psychology. Prentice Hall. (str. 105 – 115 (»Causal attributions and social knowledge«); 143 – 155 (»Measuring attitudes«).
+ Jackson, J. M. (1988). Social psychology, past and present. An integrative orientation. NJ: Hillsdale. Poglavje po izboru.
+ Mesquita, B. in Frijda, N. H. (1992). Cultural variations in emotions: a review. Psychological Bulletin, vol. 112, 2, 179 – 204.
+ Miel, D. in Wetherell, M. (ur.) (1998). Doing social psychology. London: Sage. (izbrana poglavja); str. 87 – 320 (»Discovering subjective meaning: deepth interviewing«(Henry, J.);
Str. 233 – 278 (»Social representations of gender in the media: quantitative and qualitative content analysis.
+ Miheljak, V. (2012). Človek v socialnem in družbenem svetu. Ljubljana: FDV. Str. 132 – 149 (»Vprašanje paradigme v psihologiji«).
+ Moliner, P., Rateau, P. in Cohen-Scali, V. (2002). Les representations sociales (pratique des etudes de terrain). Presses Universiatires de Rennes. Str. 21 – 28 (»Les representations dans les groupes«); str. 89 – 100 (»Les techniques de base d'analyse de contenu«).
+ Myers, D. G. (2002). Social psychology (7. izd.). McGraw Hill. Str.129 – 136 (»Behavior and attitudes: do attitude detremine behavior?«; str. 639 – 646 (»The social psychology of materialism and simplicity«).
+ Piaget, J. (1972): Epistemologie des sciences de l’homme. Paris: Gallimard. Poglavje po izboru.
+ Rus, V. S. (2011a). Socialna, societalna in siocio-psihologija/ psiho-sociologija. Ljubljana: FF, Univerza v Ljubljani. Natančno določeno, zelo omejeno število strani.
+ Rus, V. S. (2011b).Socialna in socio-psihologija: izbrana poglavja. Univerza v Ljubljani: Filozofska fakulteta. Natančno določeno, zelo omejeno število strani.
+ Smith, B. & Bond, M. H. (1998). Social psychology across cultures. Prentice Hall. Str. 97 – 123 (»The self and social cognition«).
+ Smith, E. R. & Mackie, D. N. (2000). Social psychology. Philadelphia: Psychology Press. Str. 40 – 48 (»Asking and answering research questions: external validity and laboratory research«).
+ Triandis, H. (1971). Attitude and attitude change. New York: Wiley & sons. (str. 182 - 200).
+ Ward, C. D. (1970): Laboratory manual in experimental social psychology. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc. (vaje na temo konstrukcije stališčnih lestvic).
+ Zimbardo, P. G. in Leippe, M. (1991). The psychology of attitude change and social influence. New York: Mc Graw Hill. Str. 30 – 36 (»ABCs of influence: attitudes behavior and cognitions«.; »Appendix B: Measuring attitudes and their components«).