Stara cerkvena slovanščina

Stara cerkvena slovanščina

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Babič Vanda

Vsebina

Zgodovinski uvod: Dejavnost ustvarjalcev prvega slovanskega knjižnega jezika. Nastanek stare cerkvene slovanščine in prvih slovanskih črkopisov. Najstarejši slovanski in cirilski spomeniki.
Grafija: Slovanska črkopisa: glagolica in cirilica. Veščina pisanja in branja. Osnovne pravopisne zakonitosti.
Fonetika: Osnovna vedenja o glasovnem sistemu stare cerkvene slovanščine. Vokalni in konzonantni sistem stare cerkvene slovanščine. Fonetični pojavi v praslovanščini in stari cerkveni slovanščini. Morfologija: Pregibne besedne vrste. Imenska, zaimenska in imensko-zaimenska sklanjatev. Glagolski sistem stare cerkvene slovanščine.