Statistično zaključevanje

Statistično zaključevanje

Stopnja: 1

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Komidar Luka, prof. dr. Podlesek Anja, Zaposleni/pogodbeni bodoči

Vsebina

Tehnike vzorčenja. Teorija vzorčenja. Verjetnostne porazdelitve. Ocenjevanje parametrov. Testiranje hipotez. Velikost učinka in moč testa. Parametrično testiranje hipotez o aritmetični sredini, proporcu, varianci in korelaciji. Testiranje razlik med statistikami dveh ali več vzorcev (t-test, analiza variance). Analiza načrtov z več neodvisnimi spremenljivkami. Prevzorčenje, robustne in neparametrične metode. Hi-kvadrat preizkus.