Tutorstvo

Tutorstvo je organizirana pomoč študentom in študentkam. Študentom želimo olajšati vključevanje v univerzitetno okolje in jim svetovati pri študiju kot tudi pri reševanju morebitnih problemov, s katerimi se soočajo.

Sistem tutorstva na FF

Ker imamo na FF aktivnih zelo veliko tutorjev in tutork, za učinkovito izvajanje tutorstva potrebujemo koordinatorje in koordinatorke. Vsak oddelek ima oddelčnega/-o koordinatorja/-ko tutorjev/-k študentov/-k, ki spremlja delo tutorjev in tutork.

Na fakultetni ravni delujejo:

 • koordinator tutorjev študentov: Anika Logar 
 • koordinatorka tutorjev za študente s posebnim statusom: Jerica Peric
 • koordinatorka tutorjev za tuje študente:  Sara Ivanovska
 • koordinatorka tutorjev učiteljev in članica Komisije za kakovost: doc. dr. Katja Mahnič

Namen tutorstva

Namen tutorskega sistema na FF je ustvariti pogoje za:

 • organizirano skrb za razvoj vsakega posameznega študenta od vpisa v študijski program do zaključka študija;
 • krepitev neposrednih stikov med študenti in učitelji ter med študenti, učitelji in FF kot celoto;
 • uspešnejše vključevanje študentov v univerzitetno okolje;
 • reševanje splošnih in specifičnih problemov študentov, še posebej študentov s posebnim statusom;
 • izboljšanje študijskega uspeha, boljšo prehodnost študentov in višjo kakovost študija.

Več informacij o tutorstvu

Več informacij lahko dobiš pri koordinatorjih in tutorjih, prav tako pa tudi:

Študentsko oz. uvajalno tutorstvo

Študentsko tutorstvo je oblika pomoči, pri kateri študentje, praviloma višjih letnikov, svoje kolege usmerjajo pri vsakdanjih dilemah študentskega življenja in jim svetujejo pri študiju. Pomagajo jim pri reševanju morebitnih problemov, vprašanj in dilem, ki se pojavijo tekom študija. 

Koordinator študentskega tutorstva: Anika Logar

To je posebna oblika tutorstva, ki se izvaja za vse študente in študentke FF, ne glede na letnik. Gre za pomoč gibalno oviranim študentom/-kam, slepim in slabovidnim ali pa gluhim in naglušnim v smislu dostopa, pomoči pri pisanju zapiskov, dogovarjanju s profesorji glede opravljanja izpitov, podpore, svetovanja in podobnega, torej pri aktivnostih, ki jih študenti/-ke brez pomoči ne morejo opraviti.

Koordinatorka tutorjev za študente s posebnim statusom: Jerica Peric

V sodelovanju z vodstvom FF in tehnično-gospodarskim sektorjem FF se trudimo tudi za izboljšanje pogojev v smislu odpravljanja fizičnih ovir, omogočanju dostopa do računalnikov posebej za te študente/-ke (npr. računalnik z braillovo vrstico), omogočanju parkiranja ter za lažjo orientacijo slepim in slabovidnim študentom/-kam po fakulteti. Delo je zelo raznoliko, saj se posamezni študenti/-ke srečujejo z zelo različnimi ovirami in težavami.

Od zimskega semestra 2006/07 na Filozofski fakulteti deluje tutorstvo za tuje študente in študentke. Tutorji/-ke za tuje študente/-ke tako skrbijo za gostujoče študente/-ke, ki pri nas gostujejo preko programov Erasmus, CEEPUS ali katere od bilateralnih izmenjav.

Koordinatorka tutorjev za tuje študente:  Sara Ivanovska

Tuje študente/-ke pričakajo ob prihodu, jim pomagajo čez najbolj težavno začetno obdobje in predstavljajo stik s slovenskimi študenti/-kami. Tutorji/-ke in tuji/-e študenti/-ke se družijo ob gurmanskih srečanjih, večernih zabavah, filmskih večerih in dvakrat na leto skupaj odkrivajo lepote Slovenije.

VSAK visokošolski učitelj (pedagoški delavec) je TUTOR UČITELJ.

Koordinatorji učiteljev:

Učiteljsko tutorstvo je oblika tutorske dejavnosti, pri kateri visokošolski učitelji in sodelavci svetujejo študentom glede njihovega študija, izbire študijske poti in drugih vprašanj, povezanih s študijem.

Učiteljsko tutorstvo je v celoti formalizirano zaživelo le na nekaterih oddelkih, vsak oddelek pa ima svojega oddelčnega koordinatorja, ki je dodatna vez med predstojnikom in študenti. Mnogo tutorskih dejavnosti pa profesorji opravijo v okviru svojih pedagoških obveznosti, še posebej vaj in seminarjev.

Tutorji imajo možnost uveljavljati tutorsko dejavnost kot zunanji izbirni predmet Študentsko tutorstvo (3 KT).

Oddelčni koordinatorji pa lahko tutorstvo uveljavljajo kot zunanji izbirni predmet Koordiniranje študentskega tutorstva (3 KT).

Tutorji študentje lahko oba predmeta uveljavljajo kot zunanja izbirna predmeta samo enkrat v času študija na obeh stopnjah (ali na prvi ali na drugi).

OPOZORILO: izbira in uveljavljanje zunanjih izbirnih predmetov Študentsko tutorstvo (3 KT) in Koordiniranje študentskega tutorstva (3 KT) je možno le ob prijavi na razpis za tutorje. 

V procesu tutorstva sodelujejo:

Tutor – vodi, nudi dodatne informacije in pomaga pri pridobivanju informacij in znanj, motivira, usmerja ter s svojim zgledom pripomore k osebnemu in akademskemu razvoju študenta. Tutor je lahko študent ali učitelj.

Študent – prejemnik pomoči, svetovanja.

Koordinator tutorjev – strokovni, raziskovalni ali pedagoški delavec članice UL oziroma študent.

 Glavne naloge tutorja študenta:

 • študentom svetuje glede študijskih in drugih tematik ter situacij;
 • seznanja študente s pravicami in dolžnostmi;
 • seznanja študente s postopki in pravili delovanja članice, Študentskega sveta na članici in ostalih oblik študentske organiziranosti ter življenja (Pravila sistema tutorstva Univerze v Ljubljani, 2015).

Namen študentskega tutorstva je nuditi študentom ustrezno podporo pri študiju. Tutorji študentje pomagajo pri osvajanju študijske snovi in pri ostalih težavah, ki se lahko študentu pojavijo med študijem in s tem ogrozijo njegovo študijsko uspešnost.

Glavne naloge tutorja učitelja:

 • študentom svetuje glede študija, izbire predmetov, nadaljevanja študijske poti in kariernih možnosti;
 • pomoč pri reševanju študijske ali druge problematike, ki se pojavi med študijem

Česa tutor NE počne:

 •  ne išče informacij namesto študenta, temveč ga le usmerja;
 •  ne daje nasvetov glede goljufanja na izpitih;
 •  ne komentira in opravlja profesorjev, ocenjevalne politike, metod poučevanja in študijskih zadolžitev;
 •  ne piše seminarskih nalog, poročil, zapiskov ipd. namesto študenta;
 • študenta ne oskrbuje z zapiski, seminarskimi nalogami, poročili ipd. 

Tutorstvo za študente s posebnimi potrebami (rtvslo.si)

Inkluzija in status, okrgola miza (maj 2015)

Prispevek Študij je delo v glasilu Sončnik 

Nova klančina za lažji dostop do predavalnic 

Laufam svoj lajf v FFantastični družbi

PROJEKT TUTORJEV ZA ŠTUDENTE S POSEBNIMI POTREBAMI (april 2014)

"FF stopnice se do vseh vedejo enako in jim je vseeno, ali ta, ki po njih teče, to počne hitro, z nogami,  je drugačne barve polti ali spolne usmerjenosti, kakršen koli. 
Film prikazuje osebe, ki jim je družba vsilila različne slabšalne oznake. Tekmovalci se predstavijo, sodelujejo v tekmovanju in na koncu zavržejo oznake, ki jim jih pripisuje družba. 
Na ta način film prikazuje absurd družbenega etiketiranja in primika svojo skodelico k spodbujanju strpnosti, razmisleku o smiselnosti označevanja ter ponudi iskren in unikaten vpogled v svet raznolikosti."

https://www.youtube.com/watch?v=j8r1GBoAZQU

Dobra dela (Radio Slovenija – 1. program)

"TUTORJI SO ŠTUDENTI, KI OB SVOJEM ŠTUDIJU NAJDEJO ČAS, DA PROSTOVOLJNO, BREZPLAČNO IN BREZ FORMALNIH UGODNOSTI POMAGAJO ŠTUDIJSKIM KOLEGOM." (RADIO SLOVENIJA – 1. PROGRAM)

http://radioprvi.rtvslo.si/prispevek/10815 

Informativni dnevi 2013 – intervju s tutorji FF (Radio Val 202)

"POMOČ ŠTUDENTOM - ENA IZMED OBLIK POMOČI ŠTUDENTOM JE TUTORSTVO." (RADIO VAL 202)

http://ava.rtvslo.si/predvajaj/pomoc-studentom/ava2.158730178/

Galerija slik tutorjev za tuje študente

Mednarodna pisarna

Mednarodna pisarna FF

Vse o študijskih in delovnih praksah v tujini, izmenjavah ERASMUS, mreži Ceepus, štipendijah, poletnih šolah, pedagoških izmenjavah in podobno.