Uvod v slovansko filologijo

Uvod v slovansko filologijo

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Babič Vanda, izr. prof. dr. Šekli Matej

Vsebina

Metodološki uvod:
1. Slovanski jeziki v jezikoslovni in kulturološki luči. Delitev slovanskih jezikov na podlagi jezikovnih dejstev na tri makroareale (južni, vzhodni, zahodni).
2. Pojem jezikovnega sorodstva in jezikovne družine: indoevropski, balto-slovanski, slovanski. Jezikovna diahronija in jezikovna sinhronija. Teorije in metode primerjalnega jezikoslovja. Organski in neorganski idiomi, standardizirani in nestandardizirani jezik. Metodološki pristopi k reševanju vprašanj o pradomovini in problematika razselitve.
Zgodovinski uvod: Razmejitev temeljnih pojmov: praslovanščina – stara cerkvena slovanščina – cerkvena slovanščina. Vzroki za oblikovanje in zgodovinske okoliščine nastanka prvega slovanskega knjižnega jezika. Dejavnost ustvarjalcev prvega slovanskega knjižnega jezika. Oblikovanje jezika in ustreznih slovanskih črkopisov. Pomen stare cerkvene slovanščine pri oblikovanju knjižnih slovanskih sestavov. Najstarejši slovanski in cirilski spomeniki. Pregled redakcij cerkvene slovanščine. Glagolica na Slovenskem.