Uvod v slovnico francoskega jezika

Uvod v slovnico francoskega jezika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Zwitter Vitez Ana

1. Predstavitev jezikovnih priročnikov, slovarjev, leksikonov, internetnih orodij, korektorjev
2. Slovnica: opredelitve, polivalentnost termina, položaj v jezikoslovju.
3. Osnovne jezikovne enote (»unités de langue«) in njihove specifičnosti: fonem, morfem (gramatikalni, leksikalni), leksem, beseda (problematičnost termina; enostavne, sestavljene), frazem oz. stalna besedna zveza, stavek, poved (nezložena, zložena; brezvezje, priredje, podredje), besedilo; izrek, diskurz.
4. Tradicionalna delitev na besedne vrste (»parties du discours«) - oblikoslovna, skladenjska in pomenska opredelitev, slovnične kategorije, vezane na posamezno vrsto:
- glagol (oseba, število, spregatveni vzorci osnovnih glagolov, čas, naklon, prehodnost, vezljivost),
- samostalnik (spol, število, števnost, živost ...)
- določevalniki (vrste, funkcije)
- pridevnik (ujemanje, stopnjevanje)
- zaimek (vrste, pregibanje, funkcije)
- prislov (tvorjenje, vrste, funkcije)
- predlog (funkcije, raba najpogostejših predlogov)
- veznik (vrste, funkcije, raba najpogostejših veznikov)
- medmet
5. slovnična analiza povedi: besedne zveze (glagolska, samostalniška, predložna), njihova sestava in skladenjske funkcije (stavčni členi); skladenjska razčlemba povedi na neposredne sestavne elemente (»analyse en constituants immédiats«)

M. Riegel et al (več izdaj): Grammaire méthodique du français. Pariz: PUF. [obravnavana poglavja] COBISS.SI-ID - 107620355
O. Soutet (več izdaj): Linguistique. Pariz: PUF (poglavji II in III) COBISS.SI-ID - 107628035