Uvod v sociologijo I

Uvod v sociologijo I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Podreka Jasna, prof. dr. Antić Gaber Milica

Predmet Uvod v sociologijo I postavlja temelje za razumevanje družbe in družbenega, saj študente in študentke seznanja z najpomembnejšimi teoretskimi napori in empiričnimi študijami v zgodovini sociološke misli in aktualnimi družbenimi problemi in vprašanji. Tematizira vprašanja odnosa posameznik – družba; vloga in položaj posameznika v različnih vsakdanjih praksah (otroštvo, mladostništvo, zrelo obdobje, starost) ter v različnih družbenih institucijah (šola, družine, birokratske in druge sodobne organizacije, totalne organizacije).

Izbrana poglavja iz:
• Apple, M. W.: Šola, učitelj in oblast. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1992 COBISS.SI-ID – 32256512
• Bauman, Zygmunt. 2002. Tekoča moderna. Ljubljana:*cf. COBISS.SI-ID – 120656128
• Beauvois, J.-L.: Razprava o liberalni sužnosti: analiza podrejanja. Ljubljana: Krtina, 2000 COBISS.SI-ID – 106694912
• Beck, U.: Družba tveganja: na poti v neko drugo moderno. Ljubljana: Krtina, 2001 COBISS.SI-ID – 113501184
• Michel. 2004. Nadzorovanje in kaznovanje : nastanek zapora. Ljubljana : Krtina. COBISS.SI-ID – 216378368
• Giddens, Anthony. 2000. Preobrazba intimnosti : spolnost, ljubezen in erotika v sodobnih družbah. Ljubljana : *cf. COBISS.SI-ID – 109525760.
• Gillis, J. R.: Mladina in zgodovina. Šentilj: Aristej, 2000 COBISS.SI-ID – 44839681
• Goffman, E.: Stigma: zapiski o upravljanju poškodovane identitete. Maribor: Aristej, 2008 COBISS.SI-ID – 61794561
• Haralambos, M., in Holborn, M.: Sociologija: teme in pogledi. Ljubljana: DZS, 1999, 2001, 2005 COBISS.SI-ID – 103292672 (1999); COBISS.SI-ID – 111446272 (2001); COBISS.SI-ID – 223173632 (2005);
• Laval, C.: Šola ni podjetje: neoliberalni napad na javno šolstvo, Ljubljana: Krtina, 2005 COBISS.SI-ID – 221102848
• Sieder, R.: Socialna zgodovina družine. Ljubljana: Studia humanitatis, 1998 COBISS.SI-ID - 74776320
• Wacquant, L.: Zapori revščine. Ljubljana: Založba /*cf., 2008 COBISS.SI-ID – 239123200

Temeljna literatura in literatura za seminarje in vaje bo sproti ažurirana z novimi besedili relevantnimi za vsebino predmeta. Objavljena bo na začetku semestra.